Η Διοίκηση της εταιρείας έχει αναπτύξει την Πολιτική της για το Περιβάλλον με γνώμονα την ασφαλή διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων και την πραγματοποίηση οποιασδήποτε προληπτικής ενέργειας απαιτείται.

Η Διοίκηση της εταιρείας μέσω της Πολιτικής για το περιβάλλον δεσμεύεται για τα παρακάτω:

 • Την προστασία του περιβάλλοντος
 • Την τήρηση όλων των νομοθετικών διατάξεων σχετικών με τη λειτουργία της εταιρείας
 • Την εξοικονόμηση φυσικών πόρων στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας
 • Την τήρηση όλων των νομικών απαιτήσεων καθώς και άλλων απαιτήσεων οι οποίες σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές πλευρές στα πλαίσια της δραστηριότητας της εταιρείας
 • Τη διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής πολιτικής και την πρόληψη της ρύπανσης
 • Την τήρηση όλων των νομοθετικών διατάξεων σχετικών με την ασφάλεια των εργαζομένων στην εταιρεία
 • Τη συνεχή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής
 • Τη συνεχή επικοινωνία με τους προμηθευτές και πελάτες της και την ενημέρωσή τους για τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας που λαμβάνει η εταιρεία
 • Τη συνεχή ενημέρωσή της σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής
 • Τη λήψη όλων των απαραίτητων προληπτικών μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος
 • Τη διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων για τη διατήρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής της
 • Τη δυνατότητα συλλογής αποτελεσμάτων περιβαλλοντικής πολιτικής με σκοπό τον καθορισμό και την ανασκόπηση των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων
 • Tην κάλυψη όλων των προσδοκιών των ενδιαφερόμενων μερών

Η εγκυρότητα και αναγνώριση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης επιτυγχάνεται μέσω της πιστοποίησής του από Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται να εξασφαλίζει διαχρονικά όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή της Περιβαλλοντικής της Πολιτικής. Επιπλέον, δεσμεύεται για τη συνεχή της περιβαλλοντική βελτίωση.

Η Περιβαλλοντική πολιτική κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό, στους συνεργάτες και στους προμηθευτές της εταιρείας και είναι διαθέσιμη στο κοινό.

Ημερομηνία : 19/08/2021

Η εγκυρότητα και αναγνώριση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης επιτυγχάνεται μέσω της πιστοποίησής του από Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015.