Η Διοίκηση της εταιρείας έχει αναπτύξει την Πολιτική της για την Ποιότητα με δεδομένο ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Εταιρείας μας επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής των ασθενών και των καταναλωτών τροφίμων ζωικής προέλευσης.

Η λειτουργία της εταιρείας γίνεται με βάση την πολιτική ποιότητας που έχει σχεδιάσει και έχει σαν στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου αποθήκευσης και διανομής Ιατροτεχνολογικών και κτηνιατρικών προϊόντων, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και διακίνησης ανταλλακτικών χρησιμοποιώντας αποτελεσματικούς τρόπους εκτέλεσης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει απέναντι στους πελάτες της, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους και είναι πάντα ανταγωνιστική.

Η MEDICAL PRODUCTS μέσω της Πολιτικής για την Ποιότητα δεσμεύεται:

 • Στον σχεδιασμό και παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών.
 • Στην εκτέλεση των υπηρεσιών στον επιθυμητό χρόνο με στόχο την πλήρη ικανοποίηση των πελατών της μέσω της κάλυψης των απαιτήσεων αυτών.
 • Στη λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις σχετικές με την ασφάλεια των εργαζομένων και τη λειτουργία της εταιρείας.
 • Στη λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις που διέπουν τα προϊόντα της εταιρείας και ειδικότερα την υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π./1348.
 • Στη διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων για την διαφύλαξη της αρτιότητας των προϊόντων ιδιοκτησίας πελάτη.
 • Στη κάλυψη όλων των θεμάτων σχετικά με την εχεμύθεια που αφορά κάθε πνευματική ή εμπορική ιδιοκτησία πελάτη.
 • Στην πλήρη κάλυψη όλων των απαιτήσεων του προτύπου ΙSO 9001:2015, του προτύπου 14001:2015 και του προτύπου ISO13485:2016.
 • Στον προσδιορισμό αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης ποιότητας.
 • Στην ανάπτυξη συνθηκών αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους προμηθευτές της.
 • Στη διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων του κλάδου της και συμμετοχή της σε αυτές.
 • Στην αποτελεσματική αντιμετώπιση και ικανοποίηση των υφιστάμενων και προβλεπόμενων αναγκών εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης των εργαζομένων στην εταιρεία.
 • Στη διάθεση των απαραίτητων πόρων για τη διατήρηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας της εταιρείας.
 • Στη δυνατότητα συλλογής αποτελεσμάτων λειτουργίας και απόδοσης με σκοπό τον καθορισμό στόχων Ποιότητας η επίτευξη των οποίων ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Το εργαλείο μέσω του οποίου η εταιρεία υλοποιεί, ελέγχει και αναπροσαρμόζει, όποτε απαιτείται, την Πολιτική της για την Ποιότητα είναι το Σύστημα Ποιότητας που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει. Ειδικότερα η διαδικασία αυτή διενεργείται μέσω της ετήσιας ανασκόπησης του Συστήματος από τη Διοίκηση.

Η εγκυρότητα και αναγνώριση του Συστήματος Ποιότητας επιτυγχάνεται μέσω της πιστοποίησής του από τους ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης G-CERTi και HTCert σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, το ISO14001:2015, το ISO13485:2016 και την Υπουργική Απόφαση ΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348/2004

Για την υλοποίηση της Πολιτικής για την Ποιότητα η MEDICAL PRODUCTS θεωρεί απαραίτητη την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στην τήρηση, ανάπτυξη και τεκμηρίωση όλων των διαδικασιών που προβλέπει το Σύστημα Ποιότητας. Όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία συμβάλλουν στην ουσιαστική εφαρμογή του συστήματος ποιότητας αλλά και στη βελτίωσή του.

Η πολιτική για την Ποιότητα κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό, στους συνεργάτες και στους προμηθευτές της εταιρείας και είναι διαθέσιμη στο κοινό.

Ημερομηνία : 16/11/2023