Για την τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων που εμπορεύεται στον Ιατροτεχνολογικό τομέα, η Medical Products Ltd διαθέτει δικό της συνεργείο μηχανικών Τεχνικής Υποστήριξης, άρτια εκπαιδευμένων και πιστοποιημένων από τον κατασκευαστικό Οίκο και αναλαμβάνει μέσω συμβάσεων την υποχρέωση να λειτουργεί άψογα όλος ο εγκατεστημένος στόλος της εταιρείας.

Το συνεργείο αυτό διενεργεί τους τακτικούς ελέγχους συντήρησης και τις επισκευές των μηχανημάτων, προβαίνει σε αναβαθμίσεις ασφαλείας και βελτιώσεις που ορίζονται από τον κατασκευαστή, πραγματοποιεί μελέτες απόδοσης ή βελτίωσης του τρόπου χρήσης για να βελτιστοποιείται η λειτουργία τους και να διευκολύνεται ο χρήστης τους.

Επιπλέον, η Medical Products Ltd, οργανώνει σεμινάρια στον χώρο του πελάτη για το χειρισμό  των μηχανημάτων και τις μεθόδους των διαφόρων θεραπειών, με στόχο την εξασφάλιση της υψηλότερης απόδοσής τους και τη διευκόλυνση του χειριστή τους.

Στον Κτηνιατρικό τομέα η Medical Products Ltd παρέχει πλήρη συμβουλευτική υποστήριξη και συνεχή εκπαίδευση από εξειδικευμένους γεωπόνους και τεχνολόγους γεωπόνους ζωικής παραγωγής με άριστο επιστημονικό επίπεδο και πολυετή εκπαίδευση και εμπειρία εντός και εκτός της εταιρείας. Επίσης, παρέχει εκπαίδευση από εκπροσώπους των παρασκευαστών στα γραφεία της εταιρείας, στις εγκαταστάσεις του πελάτη ή στις εγκαταστάσεις των Οίκων που αντιπροσωπεύει.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μείωση του κόστους εκτροφής και αύξηση της απόδοσης και της παραγωγής των ζώων, λόγω της μείωσης των ασθενειών και της θνησιμότητάς τους. Επιπλέον, παρέχει σημαντική υποστήριξη και ενημέρωση στους πελάτες του κτηνιατρικού, προκειμένου να συμμορφώνονται με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.